dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra học kì 2_Tin học quyển 1(Lớp 3) mien phi,tai lieu Đề kiểm tra học kì 2_Tin học quyển 1(Lớp 3) mien phi,bai giang Đề kiểm tra học kì 2_Tin học quyển 1(Lớp 3) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/2/2011 9:43:22 PM
Filesize: 1.61 M
Download count: 194
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2010- 2011


Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề).
Tin học quyển 1.


Họ và tên:................................................................. Lớp 3........
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Học sinh khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Tên của phần mềm học vẽ?
A. Paint B. Word C. Tidy Up D. Logo
Câu 2: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo?
A.  B.  C.  D. 
Câu 3: Quy tắc gõ chữ có dấu là:
A. Để gõ một chữ có dấu thanh, em thực hiện gõ theo quy tắc: “Gõ chữ trước, gõ dấu sau”.
B. Để gõ một chữ có dấu thanh em có thể gõ chữ trước hoặc dấu trước.
C. Có thể gõ chữ rồi không cần gõ dấu.
D. Không thể gõ chữ có dấu.
Câu 4: Nhấn giữ phím nào để gõ kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu?
A. Caps Lock B. Shift C. Ctrl D. Enter
Câu 5: Để xóa chữ gõ sai, em có thể dùng phím nào sau đây?
A. Alt B. F2 C. Delete D. Ctrl
Câu 6: Để gõ chữ :đêm trăng, cách gõ nào sau đây là đúng?
A. ddeem trawng. B. dem trang. C. ddem trawng. D. ddeem trang.
Câu 7: Để gõ hai từ: MƯA XUÂN, cách gõ nào sau đây là đúng?
A. muwa xuan B. MUWA XUAN
C. muwa xuaan D. MUWA XUAAN
Câu 8: Để được dấu huyền, em gõ :
A. Phím S B. Phím X C. Phím J D. Phím F
Câu 9: Để gõ được dấu hỏi em gõ phím nào sau đây?
A. Phím J. B. Phím F. C. Phím R. D. Phím S.
Câu 10: Để gõ được dấu sắc em gõ phím nào sau đây?
A. Phím S. B. Phím W. C. Phím F. D. Phím J.
Câu 11: Để gõ chữ : Học bài, cách gõ nào sau đây là đúng?
A. Hocj bai B. Hocj baif C. Hoocj bai D. Hoc baif
Câu 12: Phần mềm nào sau đây giúp em học Toán?
A. Paint B. Word C. Mario D. Cùng học Toán 3
Câu 13: Học làm việc gia đình với phần mềm nào sau đây?
A. Dots B. Blocks
C. Tidy Up D. Word
Câu 14: Với phần mềm Tidy Up, khi đã dọn dẹp xong phòng cuối cùng em sẽ nhận được:
A. Một điểm mười B. Một giấy chứng nhận thành tích lao động tốt C. Một bài hát D. Một tràng vỗ tay
Câu 15: Phần mềm nào sau đây giúp em học Tiếng Anh?
Alphabet Blocks. B. Paint.
Word D. Blocks.
Câu 16: Hai người dẫn chương trình trong phần mềm Alphabet Blocks là:
A. Chú khỉ ngộ nghĩnh . B. Chú bé lò xo.
C. Chú khỉ ngộ nghĩnh và chú bé lò xo. D. Chú vịt vui tính
Câu 17: Trong phần mềm Cùng học Toán 3, em nhấn vào nút lệnh  để làm gì?
A. Thoát khỏi chương trình B. Hỏi máy tính để được máy tính trợ giúp. C. Làm bài khác D. Kiểm tra kết quả
Câu 18: Trong phần mềm Cùng học Toán 3, em nhấn vào nút lệnh  để làm gì?
A. Làm lại phép tính từ đầu
B. Tắt phần mềm.
C. Chuyển sang câu tiếp theo.
D. Quay về màn hình khởi động.
Câu 19: Trong phần mềm Cùng học Toán 3, em nhấn vào nút lệnh  để làm gì?
Chuyển sang câu tiếp theo.
Để phần mềm đọc số.
Để bắt đầu luyện tập.
Để điền số vào phần mềm.
Câu 20: Trong phần mềm Cùng học Toán 3, em nhấn vào nút lệnh  để làm gì?
Để máy tính đọc số.
Để kiểm tra kết quả
Để bắt đầu luyện tập.
Để làm lại từ đầu.

-------------------------Hết----------------------


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Tin học Quyển 1
Học kì II_Năm học