dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề KT Học kì 2_Tin học quyển 3(Lớp 5) mien phi,tai lieu Đề KT Học kì 2_Tin học quyển 3(Lớp 5) mien phi,bai giang Đề KT Học kì 2_Tin học quyển 3(Lớp 5) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/2/2011 9:41:18 PM
Filesize: 0.64 M
Download count: 98
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2010- 2011


Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề).
Tin học quyển 3.


Họ và tên:................................................................. Lớp: 5........
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Học sinh khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Nút lệnh nào dưới đây để trình bày chữ đậm?
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Trong các nút lệnh nào dưới đây, nút lệnh nào dùng để chọn phông chữ?
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3: Nút lệnh nào dùng để thực hiện tạo bảng trong văn bản?
A. 
B. 
C. 
D.

Câu 4: Thao tác để xóa một hàng của bảng là?
Đặt con trỏ soạn thảo ở hàng cần xóa rồi chọn: Table → Delete→Rows...
Đặt con trỏ soạn thảo ỏ hàng bất kỳ rồi chọn: Table → Delete→Rows...
Đặt con trỏ soạn thảo ở hàng cần xóa rồi chọn: Table → Delete→Columns...
Đặt con trỏ soạn thảo ở hàng cần xóa rồi chọn: Table → Insert→Rows...
Câu 5: Thao tác để chèn một hàng của bảng là?
Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng rồi chọn: Table → Insert→Table.
Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng rồi chọn: Table → Delete→Rows...
Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng rồi chọn: Table → Insert→Rows Above.
Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng rồi chọn: Table → Insert→Columns.
Câu 6: Cách chèn hình vẽ vào văn bản là?
Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh rồi chọn: Insert→Picture→From File...
Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bất kỳ rồi chọn: Insert→Picture→From File...
Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh rồi chọn: Insert→Table...
Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn ảnh rồi chọn: Table → Insert→Table....
Câu 7: Cách nào sau đây mở một tệp văn bản đã có?
Chọn File→New. B. Chọn File→Save.
Chọn File→Close. D. Chọn File→Open.
Câu 8: Câu lệnh nào sau đây điều khiển Rùa vẽ hình vuông có cạnh là 50 bước của Rùa?
REPEAT 4[ FD 50 RT 50] B. REPEAT 5[FD 50 RT 72]
REPEAT 4[FD 50 RT 90] D. REPEAT 3[FD 50 RT 120]
Câu 9: Câu lệnh: REPEAT 6[FD 100 RT 60] điều khiển Rùa vẽ hình gì?
Hình tam giác có cạnh 100 bước của Rùa.
Hình vuông có cạnh 100 bước của Rùa
Hình ngủ giác có cạnh 100 bước của Rùa.
Hình lục giác có cạnh 100 bước của Rùa.
Câu 10: Câu lệnh nào sau đây điều khiển Rùa vẽ hình ngũ giác (hình có 5 góc)?
REPEAT 5[ FD 100 RT 100] B. REPEAT 5[ FD 100 RT 72]
REPEAT 5[ FD 90 RT 100] D. REPEAT 5[FD 100 RT 60]
Câu 11: Câu lệnh nào sau đây dùng để điều khiển Rùa viết chữ “Hello” lên màn hình Logo?
LABEL “Hello B. EDIT “Hello C. PRINT “Hello D. CS “Hello
Câu 12: Câu lệnh nào dưới đây điều khiển Rùa vẽ một hình tam giác?
REPEAT 3[FD 100 RT 60]
REPEAT 4[FD 100 RT 90]
REPEAT 3[FD 100 RT 120]
REPEAT 3[FD, 100, RT 120]
Câu 13: Câu lệnh nào để điều khiển Rùa vẽ hình vẽ sau:
REPEAT 6[FD 100 RT 60]
REPEAT 6[FD 100 RT 90]
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 100 RT 60] RT 50]
REPEAT 6[REPEAT 6[FD 100 RT 60] RT 60]
Câu 14: Câu lệnh nào để điều khiển Rùa vẽ hình vẽ sau:
REPEAT 5[ FD 100 RT 72]
REPEAT 5[REPEAT 6[ FD 100 RT 60] RT 72]
REPEAT 4[ REPEAT 4[ FD 100 RT 90] RT 60]
REPEAT 6[ REPEAT 5 RT 72] RT 60]
Câu 15: Câu lệnh nào sau đây điều khiển Rùa viết dòng chữ “Xin chào các bạn” lên màn hình Logo?
LABEL [Xin chào các bạn] B. LABEL “Xin chào các bạn
LABEL [Xin chào các bạn