dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ VÀ HD CHẤM HSG TOÁN L2 10 -11 mien phi,tai lieu ĐỀ VÀ HD CHẤM HSG TOÁN L2 10 -11 mien phi,bai giang ĐỀ VÀ HD CHẤM HSG TOÁN L2 10 -11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/29/2011 3:25:13 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT GIO LINH
TRƯỜNG T`H HẢI THÁI 2
PHIẾU KTCL HSG NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao phiếu)


Họ và tên…………………………………………Lớp 2…
Bài 1 (1,5 điểm) Tính bằng cách hợp lý :
a. 234 + 145 + 266 + 355
……………………………
……………………………
b. 235 – 146 + 246 – 135
……………………………
……………………………
c. 1 + 2 + 3 + … + 10
……………………………
……………………………


Bài 2 (2 điểm) Tìm y:
a. 12 + y 2 = 18
………………………………….
.…………………………………
16 + y : 4 = 20
………………………………….
.…………………………………


Bài 3 ( 2 điểm)
a. Điền số:  2 + 6 : 3 – 5


b. Tìm 1 số có 2 chữ số, biết rằng: Nếu lấy số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 sau đó trừ đi 4 được kết quả là 5.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Bài 4 (2,5 điểm)
Số kẹo của Lan là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số lẻ lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
A
Bài 5 ( 2 điểm) Hình vẽ bên:
a. Có ….. hình tam giác.
Ghi tên tất cả các hình tam giác có trong hình vẽ
..............................................................................
.............................................................................. M N
b. Hãy vẽ thêm vào hình vẽ 1 đoạn thẳng để được
hình có 4 hình tứ giác
B D C


PHÒNG GD&ĐT GIO LINH
TRƯỜNG T`H HẢI THÁI 2
HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Toán - Lớp 2


Bài 1 (1,5 điểm) Tính bằng cách hợp lý : HS làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm
a. 234 + 145 + 266 + 355
= 234 + 266 + 145 + 355
= 500 + 500 = 1000
b. 235 – 146 + 246 – 135
= 235 – 135 + 246 – 146
= 100 + 100 = 200
c. 1 + 2 + 3 + … + 9 + 10
= 1+ 9 + 2 + 8 + 3 + 7 + 4 + 6 + 5 + 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 55


Bài 2 (2 điểm) Tìm y: HS làm đúng mỗi câu được 1 điểm
a. 12 + y 2 = 18
y 2 = 18 – 12
y 2 = 6
y = 6 : 2
y = 3
16 + y : 4 = 20
y : 4 = 20 – 16
y : 4 = 4
y = 4 4
y = 16


Bài 3 ( 2 điểm)
a. Điền số: (1điểm)  2 + 6 : 3 – 5


b. Số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 được kết quả là: 5 + 4 = 9 ( 0,5 điểm)
Số đó chia cho 2 được kết quả là: 9 – 6 = 3 ( 0,25 điểm)
Số đó là: 2  6 = 12 ( 0,25 điểm)

Bài 4 (2,5 điểm)
Số kẹo của Lan là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số lẻ lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là: 22 ( 0,5 điểm)
Số lẻ lớn nhất có 1 chữ số là: 9 ( 0,5 điểm)
Số kẹo của Lan còn là: 22 – 9 = 13 (cái) ( 1 điểm)
Đáp số: 13 cái ( 0,5 điểm)

Bài 5 ( 2 điểm) Hình vẽ bên: A
a. Có 5 hình tam giác. (0,5 điểm)
Ghi tên tất cả các hình tam giác có trong hình vẽ:
AOM, ANO, ADB, ACD, ANM, ABC (0,5 điểm)

b. Vẽ thêm vào hình vẽ 1 đoạn thẳng để được hình có M N
4 hình tứ giác: MODB, ONCD, MNCB, MOCB (1 điểm)

B D C