dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ VÀ HD CHẦM KTCKI MÔN LS L5 mien phi,tai lieu ĐỀ VÀ HD CHẦM KTCKI MÔN LS L5 mien phi,bai giang ĐỀ VÀ HD CHẦM KTCKI MÔN LS L5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/27/2010 3:59:28 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THÁI 2 PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KY I
Năm học: 2010 - 2011
Môn: Lịch sử - Lớp 5
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao phiếu)

Họ và tên:....................................................................Lớp 5....

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1 (1 điểm) Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là "Bình Tây Đại nguyên soái" ?
A. Tôn Thất Thuyết B. Phan Đình Phùng.
C. Hàm Nghi. D. Trương Định.

Câu 2 (1 điểm) Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:
A. Ngày 23 - 9 - 1945. B. Ngày 19 - 12 - 1946.
C. Ngày 23 - 11 - 1946. D. Ngày 20 - 12 - 1946.

Câu 3 (1 điểm) Quyết định của Trung ương Đảng ta khi biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt bắc:
A. Cơ quan đầu não rút sang căn cứ địa ở vùng Tây Bắc.
B. Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực.
C. Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.
D. Đánh mạnh ở đồng bằng, buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Việt Bắc.

Câu 4 (1 điểm) Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích:
A. Giải phóng một phần biên giới Việt - Trung.
B. Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.
C. Phá tan âm mưu khoá chặt biên giới Việt - Trung của địch, khai thông đường liên lạc quốc tế.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5 (3 điểm) Hãy nối các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng.

A B
Trương Định


 Phong trào Đông du

Tôn Thất Thuyết


Đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà

Nguyễn Ái Quốc


Không tuân theo lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược

Nguyễn Trường Tộ


Cuộc phản công ở kinh thành Huế

 Phan Bội Châu


 Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng công sản Việt Nam

 Bác Hồ

 Đề nghị canh tân đất nước
Câu 6 (1 điểm) Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm gì để chống lại "giặc đói" và "giặc dốt"?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (2 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: lấn tới; không chịu mất nước; hoà bình; nhân nhượng; không chịu làm nô lệ; cướp nước ta.
"Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn………………...., chúng ta phải………………….. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng …………….., vì chúng quyết tâm…………………… lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định …………………………………, nhất định ………………………………..".


TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THÁI 2 HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL CUỐI KỲ I
Năm học: 2010 - 2011
Môn: Lịch sử - Lớp 5


Câu 1 (1 điểm) D. Trương Định.
Câu 2 (1 điểm) B. Ngày 19 - 12 - 1946.
Câu 3 (1 điểm) C. Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.
Câu 4 (1 điểm) D. Tất cả các ý trên.
Câu 5 (3 điểm) HS đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Nối các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B như sau:

A B
Trương Định


 Phong trào Đông du

Tôn Thất Thuyết


Đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà

Nguyễn Ái Quốc


Không tuân theo lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược

Nguyễn Trường Tộ


Cuộc phản công ở kinh thành Huế

 Phan Bội Châu


 Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng công sản Việt Nam

 Bác Hồ

 Đề nghị canh tân đất nướcCâu 6 (1 điểm) HS trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Để chống lại "giặc đói" và "giặc dốt" nhân dân ta đã làm những việc sau:
- Cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm", … dành gạo cho người nghèo và đẩy mạnh sản xuất.
- Phong