dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thêm một số lệnh của Logo mien phi,tai lieu Thêm một số lệnh của Logo mien phi,bai giang Thêm một số lệnh của Logo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2011 2:05:19 PM
Filesize: 0.30 M
Download count: 46
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO SƠN
GV: Trần Hữu Tứ. Fone: 01667111128. Email: huutupcit248@Gmail.com
1/ Tiến về phía trước 100 bước
2/ Quay phải 60 độ
4/ Xóa toàn bộ sân chơi và về vị trí xuất phát
5/ Về vị trí xuất phát
FD 100
RT 60
CS
Home
Viết các lệnh để rùa thực hiện các công việc sau:
Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thêm một số lệnh của Logo
Bài 2
Thêm một số lệnh của Logo
Bài 2
T1:
Rùa về chính giữa sân
chơi (vị trí xuất phát)
Rùa về vị trí xuất phát.
Xoá toàn bộ sân chơi
Rùa đi về phía
trước n bước
Rùa quay phải k độ
1. Các lệnh đã biết
Thêm một số lệnh của Logo
Bài 2
T1:
Một số lệnh chỉ có phần chữ (ví dụ lệnh Home,
CS). Phần chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa
chữ thường. (Ví dụ hOmE, cS).
Một số lệnh có cả phần chữ và phần số, giữa phần chữ và phần số phải có dấu cách. (ví dụ lệnh FD 100).
Lệnh có thể được viết đầy đủ hoặc viết tắt
ví dụ lệnh ForwarD 100 hoặc FD 100 là như nhau.
Có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, lệnh sau cách lệnh trước một dấu cách
(ví dụ CS FD 100 RT 90).
Chú ý
1. Các lệnh đã biết
Thêm một số lệnh của Logo
Bài 2
T1:
Một số lệnh chỉ có phần chữ (ví dụ lệnh Home, CS). Phần chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa chữ thường. (Ví dụ hOmE, cS).
Một số lệnh có cả phần chữ và phần số, giữa phần chữ và phần số phải có dấu cách. (ví dụ lệnh FD 100).
Lệnh có thể được viết đầy đủ hoặc viết tắt ví dụ lệnh ForwarD 100 hoặc FD 100 là như nhau.
Có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, lệnh sau cách lệnh trước một dấu cách (ví dụ CS FD 100 RT 90).
Chú ý
? BÀI TẬP
1. Các lệnh đã biết
Đ
S
Đ
S
Đ
Đ
Đ
S
S
Thêm một số lệnh của Logo
Bài 2
T1:
Một số lệnh chỉ có phần chữ (ví dụ lệnh Home, CS). Phần chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa chữ thường. (Ví dụ hOmE, cS).
Một số lệnh có cả phần chữ và phần số, giữa phần chữ và phần số phải có dấu cách. (ví dụ lệnh FD 100).
Lệnh có thể được viết đầy đủ hoặc viết tắt ví dụ lệnh ForwarD 100 hoặc FD 100 là như nhau.
Có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, lệnh sau cách lệnh trước một dấu cách (ví dụ CS FD 100 RT 90).
Chú ý
? BÀI TẬP
B2
Chỉnh sửa lại các dòng dưới đâ để được lệnh đúng
1. Các lệnh đã biết
Thêm một số lệnh của Logo
Bài 2
T1:
1. Các lệnh đã biết
2. Các lệnh mới
BacK n
BK n
Rùa lùi lại sau n bước
LefT k
LT k
Rùa quay sang trái k độ
PU
Nhấc bút( Rùa không vẽ nửa)
PenUp
PenDown
PD
Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ)
HideTurle
HT
Rùa ẩn mình
ShowTurle
ST
Rùa hiện hình
Clean
Xóa màn hình, Rùa vẫn ở vị trí hiện tại
Bye
Thoát khỏi phần mềm Logo
THỰC HÀNH
Viết các lệnh để Rùa vẽ các hình sau: